Näshulta fiber

Fiberutbyggnad i Näshulta

Kallelse till extrastämma

Datum: 2020-09-13

Tid: 16:00 

Plats: Svalbovikens brandstation

På ordinarie årsstämma röstade närvarande medlemmar för att föreningen ska avvecklas. Nu bjuder styrelsen in till extrastämma för att medlemmarna ska kunna fastslå att föreningen ska avvecklas.
Vi kommer även besluta vad vi ska göra med kvarvarande kapital.

Dagordning:

  1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
  2. Godkännande av röstlängden.
  3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. Omröstning ifall föreningen ska avvecklas.
  7. Vad ska föreningen göra med kvarvarande kapital.
  8. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen  senast fyra veckor före föreningsstämman.
  9. Mötets avslutande.

Kallelse till årsstämma

Datum: 2020-06-07 

Tid: 16:00 

Plats: Svalbovikens brandstation OBS! Vi kommer duka upp med stolar utomhus, så se till att ha kläder efter väder.

Styrelsen kommer föreslå att möte beslutar att avveckla föreningen. Detta då projektet är avslutat. 

För detta krävs enhälligt beslut på två separata möten. 

Dagordning: 

1.      Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2.      Godkännande av röstlängden.
3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4.      Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5.      Fastställande av dagordning.
6.      Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.
7.      Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
8.      Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9.      Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
10.   Budget.
11.   Medlemsavgift och andra avgifter.
12.   Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13.   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14.   Val av föreningens och styrelsens ordförande.
15.   Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16.   Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara
sammankallande.
17.   Omröstning ifall föreningen ska avvecklas.
18.   Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt
lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen
senast fyra veckor före föreningsstämman.
19.   Mötets avslutande.

Nätet är nu driftsatt och klart

Alla fiberinstallationer är nu klara. Den sista installationen gjordes vid Pukfält den 29/4. Nu pågår inmätning av nätet och en nöjdhetsförklaring kommer sedan att skickas ut till markägare. Samtidigt åker Peab runt och lagar och inspekterar i väntan på besiktning av Skanova. Det innefattar skåp och installationer, samt att man kommer att göra stickprov för att kontrollera grävdjupet. Därefter är Peab och Zitius klara med sitt arbete och nätet övergår i Skanovas ägo. Zitius fortsatta roll är att vara kommunikationsoperatör i nätet.

Frågor om efteranslutning och vart man kan vända sig om man bor utanför projektområdet besvaras här. För den som har behov finns fiberslang att hämta vid Hökärr. Kontakta Hans Eriksson i såfall.

Vi i styrelsen vill tacka för oss och passar samtidigt på att tacka alla leverantörer som arbetat med att få nätet på plats – Zitius, Peab,  BMA, och TA Schakt. Byggnationen tog 18 månader att genomföra och total schaktad sträcka är ca 12 mil. Tack också till alla Näshultabor som engagerat sig i fiberarbetet på olika sätt. Uppslutningen har varit fantastisk  – någonstans mellan 90-95% utav fast boende har anslutit till nätet.

Oss veterligen är det rekord i Sverige för ett byanät i den här storleken 🙂

Läs gärna artikeln i Kuriren 27 april.

Lägesrapport Mars

Nu är stamnätet för fiber i Näshulta färdigt sånär som på en vägövergång  vid Hållet som det gått troll i.

Först försökte de att trycka under vägen det gick inte, sedan hammarborrning det gick inte heller. Trafikverket kontaktades för att få tillstånd att flytta platsen för korsande, men det gick inte där heller. Tillstånd söktes då för att gräva över vägen och när det beslutet kom var det fruset i vägbanan.

Zitius  byggledare måste ta beslut om upptining och grävning eftersom det är en större kostnad då det ska grävas 1,5 meter djupt och 3 meter brett. Beslutet tog en månad att fatta. Nu är det klart och planerat datum är 4 April, om inte Trafikverket kommer med nya invändningar.

Arbetet kommer att ta minst tre dygn så det blir avstängning av vägen och det ska kommuniceras med många berörda.

Vi återkommer när det är helt klart när det blir av.

Det här arbetet berör alla som ligger på etapp 1, Hjälmarskogen  till Norrtorp. När grävningen är klar tar det 1-2 veckor tills alla i det området har fiber.

I dag är det ca 35-40 kunder sammanlagt som saknar fungerande fiber, de flesta på etapp 1, men några har djupfrusna tomter där det inte gått att gräva så de får vänta tills det tinar upp.

Dessutom ska det hängas fiber i Energi och Miljös stolpar förbi badplatsen i Svalboviken. Det konstaterades att stolparna var i för dåligt skick att de måste bytas ut av EEM. Då är det trafikverket igen som stoppar arbetet, de får inte gräva och byta stolparna när vägbanan är frusen.

Projekttiden är förlängd till 1 maj av Länsstyrelsen.

Om fiberanslutning i ytterområden

Zitius har nu gått igenom det underlag vi lämnat över.

Deras ursprungliga plan var att starta upp en eftermarknadskampanj i Näshulta till sommaren, och man hade då sagt att det också kunde vara möjligt att ansluta kringliggande områden beroende på hur förutsättningarna ser ut. Nu har man svängt om. Tydligen är möjligheterna att gå utanför nuvarande projektområde begränsade då det inte bär sig ekonomiskt pga långa grävsträckor/inget statsbidrag.

Vi har gjort det vi kan för att påverka Zitius men gör nu bedömningen att kommunen och stadsnätet är det bästa kvarvarande alternativet i Näshultas kringområden. Troligtvis blir det kommunen som kommer att få ta huvudansvaret att ansluta hushåll som inte marknaden kan ansluta.

Boende på Katrineholmssidan bör intresseanmäla till Utsikt som har som mål att erbjuda alla i Katrineholms kommun en fiberanslutning.

På Eskilstunasidan är vår rekommendation till boende att organisera sig och jobba vidare med den intresseinsamling som vi påbörjat, och sedan kontakta Eskilstuna kommun och Fibra. Näshulta fiber kommer att stötta på de sätt vi kan. Ta kontakt med Michael Bergman om du vill veta mer.

Intresseanmälan om efteranslutning t o m 18/2

Projektet går in i sin slutfas och vi kommer att köra en hopsamlingskampanj där fastighetsägare som under projektets gång blivit intresserade av en fiberanslutning har möjlighet att anmäla detta innan Peab avslutar projektet i mars.

Du som bor inom projektområdet och vill ha en fiberanslutning bör lägga en beställning till Zitius innan den 18/2 för att ha chans att vara med på en efteranslutningsrunda.

Vi är också medvetna om att vi lovat boende i närliggande områden att driva frågan mot Zitius om att utvidga projektområdet. Fram till den 18/2 kommer vi tillsammans med Peab att jobba fram ett underlag och presentera en kostnadskalkyl för Zitius.

Vår förhoppning är att vi kan motivera Zitius att starta ett projekt för att ansluta även dessa. Det finns dock inga garantier och vi vet inte de ekonomiska förutsättningarna men chansen finns, och är större än om fastighetsägare enskilt försöker beställa en anslutning.

Du som bor i kringliggande områden och vill ha en fiberanslutning bör därför så snart som möjligt göra en intresseanmälan hos Zitius. Ta kontakt med dina grannar och be dem att intresseanmäla sig också för att förbättra förutsättningarna.

Här har vi satt ihop en karta med alla intresseanmälda eller beställda fastigheter inom och utanför projektområdet som föreningen har vetskap om.

Status fiberprojekt Januari

Efter lite lägre aktivitet över jul och nyårshelgen är nu entreprenörerna i full gång igen.

De sträckor där det återstår grävning är den första etappen från Knutstorp via Hjälmarskogen till Nortorp. Där är ett hinder vid Hållet där det inte gått att trycka under vägen ner mot Knutstorp. Trafikverket har lämnat tillstånd att gräva av vägen men nu är det djup tjäle i vägen. Det är ett stort jobb som tar lång tid efter som vägen måste tinas upp minst tre meters bredd. Vi återkommer med info om när vägen blir avstängd.

Grävningen avslutas idag söder om Näshultasjön, så det är mellan Målsjö och Segerhult som det är kvar att gräva. De killar som blåser fiber är duktiga och har inte haft så stora problem med frusna slangar än.
I fredags var det 35 tomtgrävningar som inte var klara, varav en del beror på tjälade gårdsplaner. Då får de använda lite större maskiner.
Det står vita tält lite varstans i Näshulta, det är de som skarvar fiber i skåpen som behöver vara under tak.

Installation i fastigheter har legat nere sedan före jul, men är planerat till vecka 5 på sträckan Hökärr till Thomastorp söder om väg 214. Vecka 7 kommer de förhoppningsvis och installerar resterande, vi håller tummarna för att övergrävningen vid Hållet är klar då.
Planen är fortfarande att projektet ska vara klart under första kvartalet 2019.

En del som redan har fibern i drift har upplevt att de inte uppnår den hastighet som de har beställt av sin internetleverantör. För att kontrollera hastigheten ska man ha en dator som klarar den hastigheten ansluten med kabel till nätet.
Uppnår man ändå inte rätt hastighet bör ni kontakta internetleverantören.

« Äldre inlägg

© 2024 Näshulta fiber

Tema av Anders NorenUpp ↑