Datum: 2020-06-07 

Tid: 16:00 

Plats: Svalbovikens brandstation OBS! Vi kommer duka upp med stolar utomhus, så se till att ha kläder efter väder.

Styrelsen kommer föreslå att möte beslutar att avveckla föreningen. Detta då projektet är avslutat. 

För detta krävs enhälligt beslut på två separata möten. 

Dagordning: 

1.      Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2.      Godkännande av röstlängden.
3.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4.      Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5.      Fastställande av dagordning.
6.      Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.
7.      Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
8.      Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9.      Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
10.   Budget.
11.   Medlemsavgift och andra avgifter.
12.   Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13.   Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14.   Val av föreningens och styrelsens ordförande.
15.   Val av revisorer och revisorssuppleanter.
16.   Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara
sammankallande.
17.   Omröstning ifall föreningen ska avvecklas.
18.   Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt
lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen
senast fyra veckor före föreningsstämman.
19.   Mötets avslutande.