Datum: 2020-09-13

Tid: 16:00 

Plats: Svalbovikens brandstation

På ordinarie årsstämma röstade närvarande medlemmar för att föreningen ska avvecklas. Nu bjuder styrelsen in till extrastämma för att medlemmarna ska kunna fastslå att föreningen ska avvecklas.
Vi kommer även besluta vad vi ska göra med kvarvarande kapital.

Dagordning:

  1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
  2. Godkännande av röstlängden.
  3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
  4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. Omröstning ifall föreningen ska avvecklas.
  7. Vad ska föreningen göra med kvarvarande kapital.
  8. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen  senast fyra veckor före föreningsstämman.
  9. Mötets avslutande.